สร้างเอกสารใบส่งคืนสินค้ากลับคลังสินค้า (Return)

 

Common Parameter

Surroundings

HTTP Address

URL

http://XXX.XXX.X.XXX/Similan_center_api_beta/swagger/index.html

Test URL

Name

Description

method

POST

 

Response Example

JSON

 

{
  "client": "string",
  "receipt_no": "string",
  "status": "string",
  "receipt_station": "string",
  "warehouse": "string",
  "putaway_operator": "string",
  "receipt_type": "string",
  "receipt_date": "2020-11-03T04:45:19.274Z",
  "receipt_ref_no": "string",
  "client_po_no": "string",
  "client_so_no": "string",
  "shipment_no": "string",
  "ship_mode": "string",
  "supplier": "string",
  "vessel": "string",
  "container": "string",
  "awb_no": "string",
  "customer": "string",
  "eta": "2020-11-03T04:45:19.274Z",
  "custom_type": "string",
  "remarks": "string",
  "maker": "string",
  "vat": 0,
  "discount": 0,
  "discount_type": "string",
  "asn_flag": "string",
  "received_time": "string",
  "seal_number": "string",
  "origin_country": "string",
  "customs_import_entry": "string",
  "truckingservices": "string",
  "invoice": "string",
  "payment": "string",
  "ship_instruction": "string",
  "ship_to": "string",
  "customer_po_no": "string",
  "vender_no": "string",
  "meterials": "string",
  "personner": "string",
  "nc_remarks": "string",
  "qty_box": "string",
  "qty_pallet": "string",
  "unload_flag": "string",
  "details": [
    {
      "client": "string",
      "receipt_no": "string",
      "receipt_date": "2020-11-03T04:45:19.274Z",
      "line_no": 0,
      "pallet_no": "string",
      "item_no": "string",
      "uom": "string",
      "qty": 0,
      "grade": "string",
      "client_po_no": "string",
      "batch_no": "string",
      "lot_no": "string",
      "owner": "string",
      "expiry_date": "2020-11-03T04:45:19.274Z",
      "prod_Date": "2020-11-03T04:45:19.274Z",
      "item_color": "string",
      "item_class": "string",
      "width": 0,
      "depth": 0,
      "height": 0,
      "weight": 0,
      "status": "string",
      "location": "string",
      "maker": "string",
      "remarks_line": "string",
      "udf1": "string",
      "udf2": "string",
      "udf3": "string",
      "udf4": "string",
      "udf5": "string",
      "line_asn": 0,
      "line_purchase": 0,
      "asn_check": "string", 
      "on_pallet": "string",
      "unit_cost": 0,
      "discount": 0,
      "discount_type": "string",
      "unit_price": 0,
      "client_so_no": "string",
      "client_so_line": 0,
      "supplier": "string"
    }
  ]
} 

 

 

Request Parameters

{

client

string
nullable: true

receipt_no

string
nullable: true

status

string
nullable: true

receipt_station

string
nullable: true

warehouse

string
nullable: true

putaway_operator

string
nullable: true

receipt_type

string
nullable: true

receipt_date

string($date-time)
nullable: true

receipt_ref_no

string
nullable: true

client_po_no

string
nullable: true

client_so_no

string
nullable: true

shipment_no

string
nullable: true

ship_mode

string
nullable: true

supplier

string
nullable: true

vessel

string
nullable: true

container

string
nullable: true

awb_no

string
nullable: true

customer

string
nullable: true

eta

string($date-time)
nullable: true

custom_type

string
nullable: true

remarks

string
nullable: true

maker

string
nullable: true

vat

integer($int32)

discount

integer($int32)

discount_type

string
nullable: true

asn_flag

string
nullable: true

received_time

string
nullable: true

seal_number

string
nullable: true

origin_country

string
nullable: true

customs_import_entry

string
nullable: true

truckingservices

string
nullable: true

invoice

string
nullable: true

payment

string
nullable: true

ship_instruction

string
nullable: true

ship_to

string
nullable: true

customer_po_no

string
nullable: true

vender_no

string
nullable: true

meterials

string
nullable: true

personner

string
nullable: true

nc_remarks

string
nullable: true

qty_box

string
nullable: true

qty_pallet

string
nullable: true

unload_flag

string
nullable: true

details

[...]

}

 

Responses

Code

Description

Links

200

Success  

No links